"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 Великі підприємства, на початку своєї діяльності, при реалізації статутного капіталу, а малі підприємства дещо згодом, отримують завдання постановки на баланс (облік) майна.

 Не важливо, чи це нерухоме майно, чи інша організаційна техніка (принтери, комп’ютери тощо). Основне завдання, це щоб підприємство могло заносити витрати по обслуговуванню такого майна у бухгалтерські витрати для законного зменшення оподатковуваної бази по податку на прибуток підприємств, а також здійснювати амортизаційні відрахування з тією ж самою метою. Раніше ми обговорювали питання постановки на балансовий облік орендованого майна, а в даній статті розкриємо тему правильного бухгалтерського супроводу при купівлі підприємством нерухомого майна та постановки його на баланс.

 Нерухомість відноситься до основних засобів, тому важливими постають аспекти методів бухгалтерського обліку при відображенні операцій із нерухомістю. Так, до груп елементів методу бухгалтерського обліку, при здійсненні досліджуваних операцій можна віднести первинне спостереження, грошове вимірювання, групування та узагальнення даних. Зупинимося на них детальніше.

 Першим аспектом при купівлі майна, з яким стикається бухгалтерія, є правильне документальне відображення та огляд. Тому елементами методу бухгалтерського обліку (далі – Метод) при первинному спостереженні будуть:

Документування;
Інвентаризація.

 При документуванні важливим виступає правильне відображення господарської операції, тобто наявність акту приймання-передачі ОЗ, акт на списання ОЗ, розрахунок амортизації, інвентаризаційний список ОЗ, тобто правильне відображення у первинних документах. Важливим аспектом виступає інвентаризація, тобто встановлення факту комісією чи відповідальною особою початкової наявності, стану нерухомого майна та відповідна звірка із вищезазначеними первинними документами.

При грошовому вимірюванні використовуються методи:

Оцінка;
Калькулювання.

 При оцінці важливо визначити справедливу вартість (звернувшись до експертів з оціночної діяльності) або використати відомості первинних документів, що свідчитимуть про первісну вартість. Визначення ж первісної вартості інвестиційної нерухомості здійснюється відповідно до п. 10-14 П(С)БО 32, а операційної – п. 8 П(С)БО 7.

  При групуванні методами є:

 Рахунки бухгалтерського обліку;
 Подвійний запис.

 Облік інвестиційної нерухомості відображається на субрахунку 100 Інвестиційна нерухомість», а операційної – 101 Земельні ділянки», 103 «Будинки і споруди. Відрізнити субрахунки 101 та 103 не повинно викликати проблем. Подвійне відображення в обліку бухгалтерії господарської операції з нерухомими майном здійснюється за дебетом одного і кредитом іншого рахунка, при цьому однієї і тієї ж суми.

При узагальненні даних використовуються методи:

 Бухгалтерський баланс;
 Бухгалтерська звітність.

 Баланс відображається у активі (форма № 1) і відноситься до складу необоротних активів. Звітність відображається у Балансі (форма № 1); Звіті про фінансові результати (форма № 2); Звіті про рух грошових коштів (форма № 3); Звіті про власний капітал (форма № 4); Примітках до річної фінансової звітності (форма номер № 5).

 Насправді, бухгалтерські операції з нерухомістю є надзвичайно відповідальною роботою, тому звертайтеся до юридичної компанії «Приходько та партнери», ми з радістю Вам допоможемо.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація